2021 m. birželio 11 d. Oberlandesgericht Bamberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš MR

(Byla C-365/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Bamberg

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

MR

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Šengeno konvencijos1 55 straipsnis yra suderinamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsniu ir dar galiojantis, kiek jame leidžiama taikyti ne bis in idem principo išimtį, pagal kurią Susitariančioji Šalis ratifikuodama, priimdama arba patvirtindama šią Konvenciją gali pareikšti, jog Šengeno konvencijos 54 straipsnis jos nesaisto, jei veikos, dėl kurių kitose valstybėse buvo priimtas nuosprendis, sudaro nusikaltimą tos Susitariančiosios Šalies nacionaliniam saugumui ar kitiems ne mažiau svarbiems interesams?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar pagal Šengeno konvencijos 54 ir 55 straipsnius bei Chartijos 50 ir 52 straipsnius Vokietijos teismams yra draudžiama aiškinti Vokietijos Federacinės Respublikos ratifikuojant Šengeno konvenciją dėl StGB [Strafgesetzbuch (Baudžiamasis kodeksas)] 129 straipsnio pateiktą deklaraciją (Bundesgesetzblatt 1994 II 631) taip, kad ši deklaracija apima ir tokius nusikalstamus susivienijimus, kaip antai nagrinėjamas šioje byloje, kurie daro išimtinai turtinius nusikaltimus, nesiekdami jokių politinių, ideologinių, religinių ar filosofinių tikslų ir neketindami nesąžiningomis priemonėmis daryti įtakos politikai, žiniasklaidai, viešajai administracijai, teisėsaugai ar ekonomikai?

____________

1 Konvencija dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL L 239, 2000, p. 19; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 2 t., p. 9).