Žaloba podaná dňa 17. decembra 2020 – Európska komisia v. Slovenská republika

(Vec C-683/20)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhy

vyhlásiť, že Slovenská republika porušila článok 8 ods. 2 a článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES1 z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku tým, že nevypracovala akčné plány a neposlala Komisii zhrnutie akčných plánov pre 445 väčších cestných úsekov,

vyhlásiť, že Slovenská republika porušila článok 8 ods. 2 a článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku tým, že nevypracovala akčné plány a neposlala Komisii zhrnutie akčných plánov pre 16 väčších železničných úsekov, a

zaviazat’ Slovenskou republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 8 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku mala Slovenská republika zabezpečiť vypracovanie akčných plánov pre väčšie cestne úseky (cesty s viac ako 3 mil. prejazdov vozidiel za rok) a väčšie železničné úseky (železničné trate s viac ako 30 000 prejazdmi vlakov za rok) v rámci jej územia do 18. júla 2013. Podľa článku 10 ods. 2 v spojení s prílohou VI tejto smernice mala potom Slovenská republika zabezpečiť, aby boli zhrnutia akčných plánov zaslané Komisii do 18. januára 2014.

Slovenská republika si nesplnila povinnosti vyplývajúce z článku 8 ods. 2 smernice a z článku 10 ods. 2 smernice v spojení s prílohou VI smernice, pokiaľ ide o 445 väčších cestných úsekov a 16 väčších železničných úsekov, ktoré predtým oznámila Komisii.

____________

1 Ú. v. ES 2002, L 189, s. 12; Mim. vyd. 15/007, s. 101.