ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 14. apríla 2011

Vec F‑82/08

Nicole Clarke a i.

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Článok 8 PZOZ – Ustanovenie, na základe ktorého v prípade, že zamestnanec nie je zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania, dôjde ku skončeniu zmluvy – Verejné výberové konania OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 – Akt spôsobujúci ujmu – Zásada dobrej viery pri plnení zmlúv – Povinnosť starostlivosti – Zásada riadnej správy vecí verejných – Jazykové požiadavky – Nedostatok právomoci EPSO – Smernica 1999/70/ES – Práca na dobu určitú“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou N. Clarke, E. Papathanasiou a M. Periañez‑González, dočasné zamestnankyne ÚHVT, navrhujú najmä jednak zrušiť rozhodnutia ÚHVT zo 7. marca 2008, ktorými boli zamietnuté ich žiadosti v podstate o zrušenie ustanovenia o skončení ich pracovných zmlúv obsiahnutého v týchto zmluvách a vyžadujúce úspešnú účasť na verejnom výberovom konaní a o dosiahnutie vyhlásenia ÚHVT, podľa ktorého ich pracovné zmluvy na dobu neurčitú zostanú zachované, a jednak zaviazať ÚHVT na náhradu škody

Rozhodnutie: Rozhodnutie riaditeľa ľudských zdrojov ÚHVT z 19. decembra 2007 a rozhodnutia ÚHVT zo 7. marca 2008, v rozsahu, v akom sa týmito rozhodnutiami zo 7. marca 2008 zamietli žiadosti, ktoré podali žalobkyne s cieľom zamedziť uplatneniu ustanovenia o skončení zmluvy dočasného zamestnanca s ohľadom na výberové konania OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07, sa zrušujú. ÚHVT je povinný zaplatiť každej zo žalobkýň sumu 2 000 eur ako náhradu škody. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobkýň.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Žaloba proti rozhodnutiu o nepripustení na skúšky výberového konania – Možnosť dovolávať sa vád oznámenia o výberovom konaní

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Podmienky prípustnosti – Preskúmanie na základe podmienok stanovených služobným poriadkom

(Článok 230 štvrtý odsek ES; článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ; služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Ustanovenie zmluvy dočasného zamestnanca podmieňujúce zachovanie pracovného pomeru zapísaním zamestnanca do zoznamu úspešných uchádzačov verejného výberového konania – Zahrnutie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

4.      Úradníci – Organizácia služieb – Pridelenie rovnakých úloh na trvalé pracovné miesta a na dočasné pracovné miesta – Prípustnosť

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 2 písm. a) a b)]

5.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Zmena pracovnej zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú a vloženie ustanovenia o skončení zmluvy v prípade nezapísania zamestnanca do zoznamu úspešných uchádzačov verejného výberového konania – Zmena, ktorú treba skúmať ako obnovenie zmluvy na dobu určitú

[Smernica 1999/70, príloha, doložka 3 bod 1; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 2 písm. a) a článok 8 prvý odsek]

6.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zmluvy na dobu neurčitú obsahujúce ustanovenie o skončení zmluvy, uplatniteľné iba v prípade nezapísania do zoznamu úspešných uchádzačov zostaveného za záver verejného výberového konania – Oznámenie o výberovom konaní predpokladajúcom obsadenie oveľa nižšieho počtu miest, než je počet uvedených zmlúv – Neuplatniteľnosť ustanovenia

7.      Úradníci – Výberové konanie – Podmienky pripustenia – Rovnosť zaobchádzania – Požiadavka špecifických jazykových znalostí – Prípustnosť

8.      Úradníci – Výberové konanie – Organizácia – Podmienky pripustenia a postupy – Voľná úvaha menovacieho orgánu – Súdne preskúmanie – Obmedzenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27 prvý odsek)

9.      Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) – Priebeh výberových konaní na prijatie úradníkov – Úloha EPSO – Pomoc výberovej komisii – Subsidiárna úloha v porovnaní s úlohou výberovej komisie – Funkcia výberu pracovníkov – Nedostatok

1.      Tak administratívna sťažnosť, ako aj následná žaloba podaná na súd musia byť podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku obe namierené proti aktu spôsobujúcemu ujmu vyvolávajúcemu záväzné právne účinky, ktoré môžu priamo a bezprostredne zasahovať záujmy žalobcu tým, že podstatne menia jeho právne postavenie.

Pokiaľ ide o oznámenie o výberovom konaní, vzhľadom na osobitnú povahu prijímacieho konania, ktoré je zložitým administratívnym postupom zloženým z postupných rozhodnutí veľmi úzko súvisiacich, sa žalobca môže dovolávať vád, ku ktorým došlo v priebehu výberového konania, vrátane tých, ktoré vyplývajú zo samotného znenia oznámenia o výberovom konaní, v rámci žaloby namierenej proti neskoršiemu individuálnemu rozhodnutiu, akým je rozhodnutie o nepripustení na skúšky. Oznámenie o výberovom konaní môže byť tiež výnimočne predmetom žaloby o neplatnosť, pokiaľ stanovuje podmienky vylučujúce prihlášku žalobcu a predstavuje tak rozhodnutie spôsobujúce ujmu v zmysle článkov 90 a 91 služobného poriadku.

(pozri body 74 a 79)

Odkaz:

Súdny dvor: 8. marca 1988, Sergio a i./Komisia, 64/86, 71/86 až 73/86 a 78/86, bod 15; 11. augusta 1995, Komisia/Noonan, C‑448/93 P, body 17 až 19

Súd prvého stupňa: 16. septembra 1993, Noonan/Komisia, T‑60/92, bod 21; 13. júl 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, bod 37

Súd pre verejnú službu: 2. júla 2009, Bennett a i./ÚHVT, F‑19/08, bod 65 a tam citovaná judikatúra a bod 66

2.      Na posúdenie prípustnosti žaloby úradníka súd nemôže uplatniť podmienky uvedené v článku 230 štvrtom odseku ES (zmenený, teraz článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ) a najmä požiadavku osobnej dotknutosti napadnutým aktom ani z nich vychádzať, pretože tieto podmienky v podstate upravujú výkon práva fyzických a právnických osôb podať žalobu proti všeobecne platným aktom, s tým, že zohľadňujú rôzne okolnosti, ktoré individualizujú žalobcu. V súlade s autonómiou sporov verejnej služby Únie voči všeobecným právnym sporom v oblasti neplatnosti aktov a náhrady škody treba vychádzať z podmienok prípustnosti uvedených v služobnom poriadku.

(pozri bod 75)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. októbra 1975, Meyer‑Burckhardt/Komisia, 9/75, bod 7; 17. februára 1977, Reinarz/Komisia a Rada, 48/76, bod 10; 7. októbra 1987, Schina/Komisia, 401/85, bod 9

3.      Vloženie ustanovenia o skončení zmluvy do zmluvy dočasného zamestnanca podmieňujúce zachovanie pracovného pomeru zapísaním mena dotknutého dočasného zamestnanca do zoznamu úspešných uchádzačov verejného výberového konania organizovaného Európskym úradom pre výber pracovníkov môže spôsobiť ujmu tomuto zamestnancovi, prinajmenšom so zreteľom na jeho neistotu, či bude zapísaný do zoznamu zostaveného na záver tohto výberového konania. Za týchto podmienok rozhodnutie inštitúcie o zamietnutí žiadosti dotknutého dočasného zamestnanca, aby sa ustanovenie o skončení zmluvy obsiahnuté v jeho zmluve považovalo za ničotné alebo aby sa na neho v žiadnom prípade nevzťahovalo v súvislosti s konkrétnym výberovým konaním tak, aby nebol povinný sa na tomto výberovom konaní zúčastniť, je aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(pozri bod 76)

4.      Administratíve v zásade nič nezakazuje, aby pridelila rovnaké úlohy na trvalé pracovné miesto a na dočasné pracovné miesto uvedené na zozname pracovných miest.

Administratíve tak nemožno vytýkať, že uzatvorila zmluvu dočasného zamestnanca podľa článku 2 písm. b) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, potom túto zmluvu následne skončila dohodou a nahradila ju zmluvou v zmysle článku 2 písm. a) uvedených podmienok, aby tak dotknutej osobe umožnila obsadiť pracovné miesto uvedené na zozname pracovných miest, ktoré rozpočtové orgány označili za dočasné.

(pozri body 113 a 115)

5.      Inštitúcia neprekročila hranice článku 8 prvého odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ak zmenila zmluvu dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a) uvedených podmienok na účely zrušenia časového obmedzenia zmluvy a jeho nahradenia údajnou neurčitou dobou trvania a vloženia ustanovenia o skončení zmluvy v prípade nezapísania zamestnanca do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania. Vzhľadom na to, že vloženie ustanovenia neumožňuje kvalifikovať uvedenú zmluvu nezávisle od jej znenia ako zmluvu na dobu neurčitú, treba totiž takú zmluvu posúdiť ako prvé obnovenie zmluvy na dobu určitú dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a) uvedených podmienok.

Navyše dĺžka trvania zmluvy, ako vyplýva z doložky 3 bodu 1 rámcovej zmluvy, ktorá tvorí prílohu smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, môže byť určená nielen dosiahnutím určitého dátumu, ale aj splnením určitej úlohy alebo uskutočnením určitej udalosti, akou je zápis do zoznamu úspešných uchádzačov daného výberového konania.

(pozri body 113, 116, 117 a 126)

6.      Inštitúcia tým, že sa ponukou zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú obsahujúcu ustanovenie o skončení zmluvy uplatniteľné iba v prípade, keď dotknuté osoby nebudú zapísané do zoznamu úspešných uchádzačov zostaveného na záver verejného výberového konania, mnohým dočasným zamestnancom, ktorí sa úspešne zúčastnili na interných výberových konaniach, jasne zaviazala na ďalšie trvalé zamestnávanie dotknutých osôb pod podmienkou, že budú zapísané do takého zoznamu úspešných uchádzačov, a tým, že následne obmedzila počet uchádzačov zapísaných do zoznamov vhodných uchádzačov zostavených na záver dvoch výberových konaní, navyše verejných, na presný počet miest, ktoré sa majú obsadiť, radikálne a objektívne znížila šance všetkých dotknutých osôb na neuplatnenie ustanovenia o skončení zmluvy a tým čiastočne zbavila podstaty dosah svojich zmluvných záväzkov voči svojim dočasným zamestnancom.

V dôsledku toho nemožno uplatniť ustanovenie o skončení zmluvy po ukončení verejného výberového konania prístupného pre všetkých občanov členských štátov, pokiaľ je zoznam vhodných uchádzačov obmedzený tak, že šanca dotknutých dočasných zamestnancov na to, že sa toto ustanovenie na nich neuplatní, je so zreteľom na záväzok inštitúcie voči svojim dočasným zamestnancom neprimerane nízka. Inými slovami, iba pri skreslení zmluvného záväzku administratívy sa na taký zoznam vhodných uchádzačov vzťahuje ustanovenie o skončení zmluvy.

(pozri body 161 a 162)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Bennett a i./ÚHVT, už citovaný, bod 116

7.      Záujem služby môže odôvodňovať požiadavku špecifických jazykových znalostí určitých jazykov Únie uchádzača výberového konania, pričom úroveň jazykových znalostí, ktorá sa môže vyžadovať v rámci prijímacieho konania, musí byť primeraná skutočným požiadavkám služby.

V tejto súvislosti by úplný pluralitný jazykový režim predstavoval v rámci vnútorného fungovania inštitúcií veľké administratívne ťažkosti a bol by neúnosný aj z finančného hľadiska. Obmedzený výber jazykov na vnútornú komunikáciu môže byť teda objektívne odôvodnený riadnym fungovaním inštitúcií a orgánov Únie, najmä pokiaľ má dotknutý orgán obmedzené zdroje.

(pozri body 172 a 173)

Odkaz:

Súdny dvor: 19. júna 1975, Küster/Parlament, 79/74, body 16 a 20; 29. októbra 1975, Küster/Parlament, 22/75, body 13 a 17; návrhy, ktoré predniesol generálny advokát M. Poiares Maduro pred Súdnym dvorom 15. marca 2005, Španielsko/Eurojust, C‑160/03, bod 47

Súd prvého stupňa: 5. apríla 2005, Hendrickx/Rada, T‑376/03, bod 26

Všeobecný súd Európskej únie: 13. septembra 2010, Španielsko/Komisia, T‑156/07 a T‑232/07, bod 75

Súd pre verejnú službu: Bennett a i./ÚHVT, už citovaný, bod 137

8.      Menovací orgán disponuje širokou mierou voľnej úvahy pri určovaní kritérií, pokiaľ ide o schopnosti vyžadované na obsadzované pracovné miesto, a pri špecifikovaní podmienok a podrobných pravidiel usporiadania výberového konania v súlade s týmito kritériami a všeobecnejšie v záujme služby, a to so zreteľom na účel celého výberového konania organizovaného Úniou, ktorým je, ako vyplýva z článku 27 prvého odseku služobného poriadku, zabezpečiť pre inštitúciu a každý orgán úradníkov s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti. Za týchto podmienok nemôže preskúmanie súdmi Únie ísť nad rámec overenia zjavnej nevhodnosti alebo neprimeranosti organizácie skúšok vzhľadom na sledovaný cieľ a nad rámec kontroly nesprávneho právneho posúdenia a zneužitia právomoci.

Rovnako výberová komisia výberového konania alebo výberová komisia v rámci interného výberového konania majú širokú mieru voľnej úvahy, najmä pokiaľ ide o spôsob a podrobný obsah skúšok. Súdu Únie prislúcha preskúmať tento obsah len v prípade, ak prekračuje rámec označený v oznámení o výberovom konaní alebo nezodpovedá účelom skúšky výberového konania.

(pozri body 181 a 182)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. februára 1997, Petit‑Laurent/Komisia, T‑211/95, bod 54; 12. júna 1997, Carbajo Ferrero/Parlament, T‑237/95, body 47 a 48

Súd pre verejnú službu: 15. apríla 2010, Matos Martins/Komisia, F‑2/07, bod 161 a tam citovaná judikatúra

9.      Aj keď sa v dôsledku úloh zverených Európskemu úradu pre výber pracovníkov (EPSO) z tejto medziinštitucionálnej služby stáva významný subjekt pri určení a vykonávaní politiky Únie v oblasti výberu zamestnancov, jeho úloha, pokiaľ ide o priebeh výberových konaní na prijímanie úradníkov, hoci významná v rozsahu, v akom pomáha výberovej komisii, zostáva v každom prípade voči nej subsidiárna, pretože EPSO ju nemôže nahrádzať.

Výberové konanie, ktorého fáza predbežného preskúmania prebehla výlučne pod dozorom EPSO, je teda nezákonné.

(pozri body 199 a 204)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 15. júna 2010, Pachtitis/Komisia, F‑35/08, bod 58, ktorý je predmetom odvolania pred Všeobecným súdom Európskej únie, vec T‑361/10 P