TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen i utökad sammansättning)

den 10 november 2021 (*)

”Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Allmänna sökningar och specialiserade produktsökningar på internet – Beslut vari konstateras en överträdelse av artikel 102 FEUF och artikel 54 i EES-avtalet – Missbruk genom hävstångseffekt – Pris- och prestationskonkurrens eller konkurrensbegränsande agerande – Villkor för konkurrenternas tillgång till ett dominerande företags tjänst som i praktiken inte kan ersättas – Det dominerande företaget gynnar sin egen specialiserade söktjänst vid presentationen av sökresultat – Verkningar – Krav på att fastställa ett kontrafaktiskt scenario – Föreligger inte – Sakliga skäl – Föreligger inte – Möjlighet att ålägga böter med hänsyn till vissa omständigheter – Riktlinjer för beräkning av bötesbeloppet – Obegränsad behörighet”

I mål T‑612/17,

Google LLC, tidigare Google Inc., Mountain View, Kalifornien (Förenta staterna),

Alphabet, Inc., Mountain View,

företrädda av advokaterna T. Graf, R. Snelders, C. Thomas och K. Fountoukakos-Kyriakakos samt av R. O’Donoghue, QC, M. Pickford, QC, och D. Piccinin, barrister,

sökande,

med stöd av

Computer & Communications Industry Association, Washington, DC (Förenta staterna), företrädd av advokaterna J. Killick och A. Komninos,

intervenient,

mot

Europeiska kommissionen, företrädd av T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold och C. Urraca Caviedes, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

med stöd av

Förbundsrepubliken Tyskland, företrädd av J. Möller, S. Heimerl och S. Costanzo, samtliga i egenskap av ombud,

av

Eftas övervakningsmyndighet, företrädd av C. Zatschler och C. Simpson, båda i egenskap av ombud,

av

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), Bryssel (Belgien), företrädd av advokaten A. Fratini,

av

Infederation Ltd, Crowthorne (Förenade kungariket), företrätt av A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere och K. Gwilliam, solicitors, och advokaten T. Vinje,

av

Kelkoo, Paris (Frankrike), företrätt av advokaterna J. Koponen och B. Meyring,

av

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Berlin (Tyskland), företrädd av professorn T. Höppner och advokaterna P. Westerhoff och J. Weber,

av

Visual Meta GmbH, Berlin, företrätt av professorn T. Höppner och advokaten P. Westerhoff,

av

BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, tidigare Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Berlin, företrätt av professorn T. Höppner och advokaten P. Westerhoff,

och av

Twenga, Paris, företrätt av advokaterna L. Godfroid, S. Hautbourg och S. Pelsy,

intervenienter,

angående en talan enligt artikel 263 FEUF om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2017) 4444 final av den 27 juni 2017 om ett förfarande enligt artikel 102 FEUF och artikel 54 i EES-avtalet (ärende AT.39740 – Google Search (prisjämförelse)) och i andra hand undanröjande eller nedsättning av de böter som har ålagts sökandena,

meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen i utökad sammansättning),

sammansatt av ordföranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise (referent), R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk och C. Mac Eochaidh,

justitiesekreterare: handläggaren E. Artemiou,

efter den skriftliga delen av förfarandet och förhandlingen den 12, 13 och 14 februari 2020,

följande

Dom

I.      Bakgrund till tvisten

A.      Sammanhanget

1        Google LLC, tidigare Google Inc., är ett amerikanskt bolag som har specialiserat sig på varor och tjänster med anknytning till internetanvändning. Bolaget är främst känt för sin sökmotor, som ger internetanvändarna (nedan beroende på sammanhanget även kallade användare eller konsumenter) möjlighet att hitta och – med hjälp av den webbläsare som de använder och via hyperlänkar – besöka webbplatser som tillgodoser deras behov. Sedan den 2 oktober 2015 är Google LLC ett helägt dotterbolag till koncernmoderbolaget Alphabet, Inc. (nedan gemensamt kallade Google eller bolaget).

2        Med Googles sökmotor, som är åtkomlig via adressen www.google.com eller liknande adresser med landsändelser, kan internetanvändarna få sökresultat presenterade på sidor som visas på deras skärmar. Sökmotorn väljer ut dessa resultat antingen i enlighet med allmänna kriterier och utan att de webbplatser som hänvisas till ger Google någon ersättning för att de visas (nedan kallat resultat av allmän sökning eller generiska resultat) eller med hjälp av specialiserade logikfunktioner för den typ av sökning som utförs (nedan kallat resultat av specialiserade sökningar). Resultat av specialiserade sökningar kan antingen visas tillsammans med resultat av allmänna sökningar på en och samma sida (nedan kallat sida eller sidor med allmänna resultat), utan att internetanvändaren har vidtagit någon särskild åtgärd, eller också kan de visas ensamma till följd av en sökning som internetanvändaren har gjort på en specialiserad sida inom Googles sökmotor eller efter aktivering av länkar i vissa områden på Googles sidor med allmänna resultat. Google har utvecklat olika tjänster för specialiserad sökning, exempelvis för nyheter, för information om och erbjudanden från lokala näringsidkare, för flygresor och för inköp av produkter. I förevarande mål är det den sistnämnda kategorin som är i fråga.

3        Tjänsterna i fråga om specialiserad sökning inför inköp av produkter (nedan kallade tjänster i fråga om produktjämförelser eller produktjämförelsetjänster) inbegriper inte i sig någon försäljning av produkter, utan de innebär att det görs en jämförelse mellan och ett urval av erbjudanden från onlinesäljare som säljer den eftersökta produkten. Dessa säljare kan vara direktsäljare eller säljplattformar som samlar erbjudanden från ett stort antal säljare och erbjuder en möjlighet att omedelbart beställa den eftersökta produkten (bland de mest välkända av dessa plattformar märks eBay, Amazon, PriceMinister och Fnac).

4        Liksom resultaten av allmänna sökningar kan resultaten av specialiserade sökningar vara vad som ibland kallas för naturliga sökresultat, det vill säga sökresultat som är oberoende av betalningar från de webbplatser som de hänvisar till, även om dessa webbplatser är handelswebbplatser. Den ordning i vilken sådana naturliga resultat visas på resultatsidorna är också oberoende av betalningar.

5        På Googles resultatsidor visas också, liksom på andra sökmotorers resultatsidor, resultat som däremot är knutna till betalningar från de webbplatser som dessa resultat hänvisar till. Sådana resultat, som ofta betecknas som annonser (på engelska används gärna kortformen ”ads”), har också ett samband med den sökning som internetanvändaren har utfört, och de särskiljs från naturliga resultat av allmänna eller specialiserade sökningar, exempelvis med hjälp av orden ”annons” eller ”sponsrad”. Dessa resultat visas antingen i särskilda områden på resultatsidorna eller bland de övriga resultaten. De kan utgöra resultat av specialiserade sökningar, och vissa av Googles tjänster i fråga om specialiserad sökning grundar sig i själva verket på ett system där betalning krävs för att ett resultat ska tas med. Visningen av sådana resultat är knuten till betalningsåtaganden som annonsörerna har gjort i samband med auktioner. I förekommande fall kan kompletterande urvalskriterier tillämpas. En annonsör betalar ersättning till Google när en internetanvändare aktiverar hyperlänken i dess annons, vilken leder till annonsörens egen webbplats, genom att klicka på nämnda länk.

6        Googles sidor med allmänna resultat kan innehålla eller har innehållit samtliga typer av resultat som har beskrivits i punkterna 2–5 ovan. Som har framhållits i punkt 2 ovan, kan resultat av specialiserade sökningar – oavsett om det är fråga om naturliga resultat eller annonser – även visas ensamma på en sida med specialiserade resultat till följd av en sökning som en internetanvändare har gjort på en sida för specialiserad sökning inom Googles sökmotor eller efter aktivering av länkar som återfinns i vissa områden på Googles sidor med allmänna resultat.

7        Andra sökmotorer än Googles erbjuder eller har erbjudit tjänster i fråga om allmän sökning och specialiserad sökning. Exempel på sådana andra sökmotorer är Alta Vista, Yahoo, Bing och Qwant. Det finns också särskilda sökmotorer för produktjämförelser, exempelvis Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo och Prix.net.

8        Enligt de ej bestridda förklaringar som Google har lämnat, började Google erbjuda internetanvändarna en tjänst i fråga om produktjämförelser år 2002, efter eller parallellt med andra sökmotorer såsom Alta Vista, Yahoo, AskJeeves och America On Line (AOL). Bakgrunden uppges ha varit konstaterandet att de förfaranden som sökmotorerna dittills hade använt inte nödvändigtvis gav de resultat som utgjorde det mest relevanta svaret på vissa sökningar, exempelvis sökningar avseende nyheter och sökningar avseende produkter inför inköp. Google började således tillhandahålla resultat av produktjämförelser (nedan kallade produktresultat) i slutet av 2002 i Förenta staterna och därefter, med början omkring två år senare, successivt i vissa europeiska länder. Det rörde sig inte om resultat som erhölls genom att Googles sedvanliga algoritmer för allmän sökning tillämpades på information som återfanns på webbplatser och ursprungligen hade inhämtats genom det förfarande som betecknas ”crawling”, vilket innebär att Google utforskar internetinnehåll i syfte att indexera det, göra ett urval för inbegripande i sitt ”webbindex” och slutligen sortera det utifrån relevans för att det ska kunna visas som svar på internetanvändares sökningar. I stället rörde det sig om resultat som erhölls genom att särskilda algoritmer tillämpades på information i en databas, ett ”produktindex”, som bestod av upplysningar vilka säljarna själva hade lämnat. Till en början tillhandahölls dessa resultat via en specialiserad söksida som kallades Froogle, vilken var fristående från sökmotorns sida för allmän sökning, men från och med 2003 i Förenta staterna och från och med 2005 i vissa europeiska länder tillhandahölls de även via sökmotorns sida för allmän sökning. I det sistnämnda fallet visades produktresultaten samlade eller ”grupperade” på sidorna med allmänna resultat i vad som kallades för Product OneBox (nedan kallad Product OneBox), under eller parallellt med de annonser som visades högst upp på eller i kanten av sidan och ovanför resultaten av allmänna sökningar, såsom framgår av nedanstående illustration med förklarande text, vilken har tillhandahållits av Google:

Image not found

9        Om en internetanvändare gjorde en sökning avseende en produkt på sidan för allmän sökning, innefattade de resultat som sökmotorn tillhandahöll både resultat av specialiserad sökning och resultat av allmän sökning. Om internetanvändaren sedan klickade på länken i ett resultat som visades i Product OneBox, skickades denne direkt till den lämpliga sidan på webbplatsen för säljaren av den eftersökta produkten och kunde där köpa produkten i fråga. Det fanns också en särskild länk i Product OneBox för att komma till en Froogle-resultatsida med ett större urval av specialiserade produktresultat. Däremot visades enligt Google aldrig Froogle-resultat bland resultaten av allmänna sökningar, medan resultat från andra sökmotorer för specialiserad sökning avseende produktjämförelser kunde förekomma där.

10      Google ändrade enligt egen utsago med början år 2007 det sätt på vilket produktresultaten utformades.

11      I samband med dessa ändringar bytte Google namn på sina sidor för specialiserad sökning och specialiserade resultat avseende produktjämförelser från Froogle till Product Search.

12      Såvitt avsåg de produktresultat som visades på sidorna med allmänna resultat efter sökning via sidan för allmän sökning, gjorde Google därvid för det första innehållet i Product OneBox rikare genom att lägga till bilder. Härvidlag har Google tillhandahållit nedanstående illustration av den förstnämnda typen med tillägg av bilder:

Image not found

13      Google såg också till att olika saker kunde hända när en internetanvändare klickade på en länk i ett resultat i Product OneBox. Närmare bestämt kunde internetanvändaren, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, antingen som tidigare skickas till den lämpliga sidan på webbplatsen för säljaren av den eftersökta produkten, där det fanns möjlighet att köpa produkten i fråga, eller också skickas till Product Search-sidan för specialiserade resultat, där fler resultat avseende samma produkt visades. Product Onebox döptes i de olika länderna successivt om till Product Universal (nedan kallad Product Universal), exempelvis år 2008 i Förenade kungariket och i Tyskland, och gjordes samtidigt attraktivare. Google har tillhandahållit nedanstående illustration med förklarande text avseende de båda varianterna av Product Universal:

Image not found

14      För det andra införde Google en mekanism, kallad Universal Search, som gjorde det möjligt att, i fall där en sökning bedömdes ha gjorts inför inköp av en produkt, göra en rangordning, på sidan med allmänna sökresultat, av de produkter som omfattades av Product Onebox och sedermera Product Universal i förhållande till resultaten av den allmänna sökningen.

15      Såvitt avsåg betalningsanknutna produktresultat som visades på Googles resultatsidor, införde Google med början i september 2010 i Europa ett format som var rikare än formatet för de annonser bestående uteslutande av text (”text ads” på engelska; nedan kallade textannonser) som dittills hade visats. Annonsören kunde välja att när en internetanvändare klickade på texten, skulle det visas bilder av de eftersökta produkterna i ett format som var större än den ursprungliga textannonsens jämte de priser för dessa produkter som annonsören erbjöd. Google har tillhandahållit en illustration med förklarande text av en sådan textannons: