ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 5. decembra 2012

Vec F‑76/11

Diana Grazyte

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku – Desaťročné referenčné obdobie – Začiatok plynutia – Koniec plynutia – Nezohľadnenie doby služby vykonávanej pre medzinárodnú organizáciu – Analogické uplatnenie ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou D. Grazyte v podstate navrhuje zrušiť rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) z 25. augusta 2010, ktorým sa žalobkyni odmietlo priznať príspevok za expatriáciu

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Neobmedzená právomoc – Spory finančného charakteru v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku – Pojem – Žaloba smerujúca k zaviazaniu inštitúcie na zaplatenie príspevku na expatriáciu – Zahrnutie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1)

2.      Úradníci – Žaloby úradníkov – Neobmedzená právomoc – Spory finančného charakteru v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku – Pojem – Žaloba smerujúca k zaviazaniu inštitúcie na zaplatenie príspevku na expatriáciu – Zahrnutie

[Služobný poriadok úradníkov, príloha VII, článok 4 ods. 1 písm. b); podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 21]

3.      Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienky poskytnutia – Dočasný zamestnanec, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu pridelenia – Obvyklé bydlisko mimo tohto štátu počas referenčného obdobia – Určenie začiatku plynutia tohto obdobia – Nezohľadnenie doby služby vykonávanej pre štát alebo medzinárodnú organizáciu

[Služobný poriadok úradníkov, príloha VII, článok 4 ods. 1 písm. b); podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 21]

1.      Na návrhy smerujúce k zaviazaniu inštitúcie na zaplatenie príspevku na expatriáciu, ako aj kompenzačných úrokov treba hľadieť tak, že majú rovnaký predmet ako návrhy, ktorých účinkom je predloženie rozhodnutia Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov o nepriznaní príspevku na expatriáciu dotknutej osobe Súdu pre verejnú službu, pretože v sporoch finančného charakteru neobmedzená právomocou priznaná súdu Únie článkom 91 ods. 1 služobného poriadku mu zveruje úlohu rozhodnúť spory, ktoré mu boli predložené, v celom rozsahu, to znamená najmä rozhodnúť o všetkých právach a povinnostiach zamestnanca, ak nerozhodne, že uvedenú časť rozsudku vykoná pod jeho dohľadom príslušná inštitúcia v rámci presných podmienok, ktoré určí.

(pozri bod 25)

Odkaz:

Súdny dvor: 18. decembra 2007, Weißenfels/Parlament, C‑135/06 P, bod 67

2.      Ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku musia byť vykladané v tom zmysle, že pokiaľ osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku na expatriáciu, pracovala vo viacerých odlišných agentúrach, dátum, ktorým uplynie referenčné obdobie, je ten, ku ktorému táto osoba nastúpila do funkcie v dotknutej agentúre, tak ako je stanovený v zmluve dočasného zamestnanca, na základe ktorej sa žiada o poskytnutie príspevku na expatriáciu.

(pozri bod 46)

Odkaz:

Súdny dvor: 24. januára 2008, Adam/Komisia, C‑211/06 P, body 38 a 39

3.      Pokiaľ ide o referenčné obdobie stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku, analogicky s ustanoveniami článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku, akékoľvek obdobie, počas ktorého bola osoba v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie, nemôže byť zohľadnené, čo znamená, že výkon práce v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie nezbavuje dotknutú osobu práva na poskytnutie príspevku na expatriáciu, ale že začiatok plynutia referenčného obdobia musí byť tým skôr presunutý, aby sa overilo, že táto osoba bola počas desiatich rokov skutočne mimo európskeho územia štátu, ktorého je alebo bola štátnym príslušníkom, a počas týchto desiatich rokov nepracovala v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie.

Článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku neobsahuje nijaký údaj, ktorý by umožňoval tvrdiť, že na účely stanovenia začiatku plynutia referenčného obdobia by nebolo potrebné nezohľadniť obdobia činnosti vykonávanej pre štát alebo medzinárodnú organizáciu.

(pozri body 50 a 51)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 25. septembra 2007, Cavallaro/Komisia, F‑108/05, bod 74