Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 1 (Češka republika) 22. marca 2021 – České dráhy a.s.

(Zadeva C-222/21)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Obvodní soud pro Prahu 1

Stranka v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: České dráhy a.s.

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali nacionalna zakonodaja, kot je določeno v petem delu zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (zakon št. 99/1963, zakonik o civilnem postopku, v nadaljevanju: o.s.ř.) izpolnjuje zahteve za sodni nadzor nad odločitvami regulatornega organa v skladu s členom 56(10) Direktive 2012/34/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (v nadaljevanju: Direktiva 2012/34)?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je v skladu s členom 56(6) Direktive 2012/34, da se odločitve regulatornega organa v zvezi z višino infrastrukturne uporabnine nadomestijo z meritornimi sodbami posameznih skupnih sodišč v postopkih, v katerih sodelujejo prosilci in upravljavci infrastrukture, brez sodelovanja regulatornega organa?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali zahteve za ustanovitev enotnega nacionalnega regulatornega organa za železniški sektor, ki jih določa člen 55(1) Direktive 2012/34, funkcije regulatornega organa, ki jih določa člen 56(2), (11) in (12) Direktive 2012/34, ter sodelovanje regulatornih organov, ki ga določa člen 57(2) Direktive 2012/34 dovoljujejo, da se meritorne odločbe o zadevi, ki jih izda regulatorni organ, nadomestijo s sodbami posameznih splošnih sodišč, ki niso povezane z dejanskim stanjem, ki ga je ugotovil regulatorni organ?

____________

1 UL 2012, L 343, str. 32.