Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej świadczenia, do których uprawniony jest skarżący ze względu na częściową trwałą niezdolność do pracy.    

Żądania strony skarżącej

Quatenus opus est, stwierdzenie nieważności projektu decyzji z dnia 2 czerwca 2010 r. - w zakresie, w jakim postanowiono, że skarżącemu zostanie wypłacona kwota 10 682,29 EUR, co faktycznie miało miejsce - sporządzonego przez pozwaną i dotyczącego gwarancji zapewnionych skarżącemu na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego w związku z wypadkiem, któremu uległ w dniu 17 czerwca 2005 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji - w zakresie, w jakim postanowiono, że skarżącemu zostanie wypłacona kwota 10 682,29 EUR, co faktycznie miało miejsce - w którą przekształcono projekt decyzji z dnia 2 czerwca 2010 r., po upływie terminu ex lege od doręczenia projektu skarżącemu, bez konieczności konsultowania się przez niego z komisją lekarską;

quatenus oportet, stwierdzenie nieważności środka oddalającego zażalenie z dnia 26 sierpnia 2010 r.;

nakazanie Komisji Europejskiej wypłacenia bez zbędnej zwłoki na rzecz skarżącego różnicy pomiędzy kwotą, która powinna była mu być wypłacona na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego w związku z wypadkiem a kwotą 10 682,29 EUR, która już została mu wypłacona, wraz z odsetkami od tej różnicy w wysokości 10% rocznie z roczną kapitalizacją od dnia 24 sierpnia 2010 r.;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________