Žaloba podaná dne 5. března 2021 – Evropský parlament v. Evropská komise

(Věc C-144/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobce

Zrušit čl. 1 odst. 1 a 5, jakož i články 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 prováděcího rozhodnutí Komise C(2020) 8797 ze dne 18. prosince 2020, kterým se uděluje částečné povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061 (Chemservice GmbH a další) v rozsahu, v němž povolují použití 2, 4 a 5 (jakož i použití 1 ve vztahu k formulaci směsi pro použití 2, 4 a 5) s číslem REACH/20/18/0 až REACH/20/18/27;

podpůrně zrušil prováděcí rozhodnutí Komise C(2020) 8797 ze dne 18. prosince 2020 v plném rozsahu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce jediný žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí bylo přijato v rozporu s požadavky stanovenými v čl. 60 odst. 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, a proto by mělo být zrušeno v rozsahu, v němž se týká povolení použití 2, 4 a 5 (jakož i použití 1 ve vztahu k formulaci směsi pro použití 2, 4 a 5) s číslem REACH/20/18/0 až REACH/20/18/27. Podpůrně, pokud by Soudní dvůr měl za to, že povolení udělená v napadeném rozhodnutí ve vztahu k použití 6 s číslem REACH/20/18/28 až REACH/20/18/34, jsou natolik neoddělitelná od povolení jiných použití, než použití 2, 4 a 5 (jakož i použití 1 ve vztahu k formulaci směsi pro použití 2, 4 a 5), že nemohou být oddělena od tohoto rozhodnutí, žalobce navrhuje jeho zrušení v plném rozsahu.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, s. 1).