Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 11. novembra 2020 – Reprensus GmbH/S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Zadeva C-591/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: Reprensus GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7, točki 1(a) in 2, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012)1 razlagati tako, da je podana sodna pristojnost za odškodninsko tožbo v zvezi z deliktom, če je tožeča stranka sklenila kupoprodajno pogodbo in plačala kupnino zaradi namerne prevare?

____________

1 UL L 351, 20.12.2012.