Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. mája 2010 - Peláez Jimeno/Parlament

(vec F-13/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Predchádzajúca sťažnosť - Lehota na sťažnosť - Omeškanie - Dôkaz - Bývalý dočasný zamestnanec - Vymenovanie za úradníka - Článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku - Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgicko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne C. Burgos a K. Zejdová, neskôr K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o zaradení žalobkyne ako úradníka v skúšobnej dobe do nižšej platovej triedy a platového stupňa, ako mala ako dočasný zamestnanec

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani Peláez Jimeno je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 90, 18.4.2009, s. 40.