Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 30. prosince 2020 – Comune di Lerici v. Provincia di La Spezia

(Věc C-719/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Comune di Lerici

Odpůrkyně: Provincia di La Spezia

Předběžná otázka

Brání článek 12 směrnice 2014/24/EU1 ze dne 26. února 2014 takové vnitrostátní právní úpravě, která vyžaduje podnikovou kombinaci společností místních veřejných služeb hospodářského významu, v důsledku čehož hospodářský subjekt nahrazující původního koncesionáře v důsledku podnikových operací uskutečněných transparentními postupy, včetně fúzí nebo akvizic, pokračuje ve správě služeb až do stanovených lhůt, v případě, že:

a) původním koncesionářem je společnost, které byla zakázka zadána in house na základě vícestranného obdobného ovládání;

b) nástupnický hospodářský subjekt byl vybrán prostřednictvím zadávacího řízení;

c) v důsledku podnikové operace spočívající v kombinaci již nejsou splněny požadavky vícestranného obdobného ovládání ve vztahu k některým územním samosprávným celkům, které původně zadaly předmětnou službu?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).