Sag anlagt den 21. februar 2006 - Vereecken mod Kommissionen

(Sag F-17/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marc Vereecken (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og A. Jaume)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser om afvisning af sagsøgerens klage, samt af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 19. oktober 2004 og af lønsedlerne for februar 2005 og efterfølgende måneder, hvorved sagsøgerens lønklasse ændres til lønklasse A*8, samt af den af ansættelsesmyndigheden trufne afgørelse om tildeling af points for fortjeneste, prioritetspoints og kompensationspoints for tjenestefrihed af personlige årsager.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de virkninger, som annullationen af de anfægtede afgørelser medfører, navnlig: i) forfremmelse af sagsøgeren til lønklasse A*10 (tidligere A6) med tilbagevirkende kraft fra 2001, eller i det mindste fra den 1. oktober 2004, som er tidspunktet for sagsøgerens genindtræden; ii) i det mindste forfremmelse af sagsøgeren til lønklasse A*9 med virkning fra den 1. oktober 2004; iii) sagsøgeren tildeles de points, han er berettiget til fra sin hans forfremmelse, herunder points for fortjeneste, prioritetspoints og overgangspoints for karriereudviklingsrapporterne 2003, 2004 og 2005.

Kommissionen tilpligtes at erstatte det økonomiske tab, sagsøgeren har lidt som følge af ikke at være blevet forfremmet til lønklasse A*10 fra forfremmelsesåret 2001, eller i det mindste fra den 1. oktober 2004, herunder dettes virkninger med hensyn til pensionen.

Kommissionen tilpligtes at erstatte det ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt som følge af den manglende udfærdigelse af bedømmelsesrapporterne for 1997-1999 og for den særdeles forsinkede udfærdigelse af bedømmelsesrapporten for 1999-2001 og af karriereudviklingsrapporterne for 2003 og 2004.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen i den tidligere lønklasse A7, indtrådte pr. 1. oktober 2004 i lønklasse A*8 efter at have haft tjenestefrihed af personlige årsager i tre år.

Sagsøgeren har i stævningen fremført fire anbringender. Det første anbringende vedrører uretmæssig manglende udfærdigelse og forsinket udfærdigelse af hans bedømmelsesrapporter for 1997-1999 og 1999-2001 og af hans karriereudviklingsrapporter for 2003 og 2004.

Med det andet anbringende har sagsøgeren anført, at hans indplacering i lønklasse A*8 efter hans tjenestefrihed af personlige årsager er i strid med vedtægtens artikel 6. Afgørelsen tilsidesætter ligeledes princippet om ækvivalens mellem den tidligere og den nye karrierestruktur, samt princippet om ligebehandling og om beskyttelse af den berettigede forventning.

Sagsøgeren har med det tredje anbringende hævdet, at han er blevet diskrimineret i forhold til tjenestemænd i aktiv tjeneste, idet han på grund af sin tjenestefrihed af personlige årsager ikke var omfattet af de overgangsforanstaltninger, som blev anvendt på nævnte tjenestemænd vedrørende forfremmelse.

Med det fjerde anbringende har sagsøgeren endelig anfægtet den manglende hensyntagen til den anciennitet, han erhvervede forud for og under sin tjenestefrihed af personlige årsager, navnlig hvad angår tildelingen af hans kompensationspoints, points for fortjeneste og prioritetspoints. Sagsøgeren er af den opfattelse, at han således er blevet forfordelt i forhold til tjenestemænd, der gør midlertidig tjeneste i en anden stilling.

____________