Решение на Общия съд (шести състав) от 24 януари 2018 г. —
Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Дело T69/17)

„Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Fack Ju Göhte“ — Абсолютно основание за отказ — Марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави — Член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

1.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави — Преценка с оглед на възприемането на знака от съответните потребители

(член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 13, 15 и 34)

2.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави — Словна марка „Fack Ju Göhte“

(член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 17—20, 26, 30, 32, 40, 43 и 46)

3.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави — Преценка само въз основа на разглеждане на самата марка във връзка с обозначаваните стоки и услуги

(член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 28)

4.      Марка на Европейския съюз — Решения на Службата — Принцип на равно третиране — Принцип на добра администрация — Предходна практика при вземане на решения на Службата — Принцип на законност — Необходимост от стриктно и пълно разглеждане във всеки конкретен случай

(вж. т. 36—39)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 1 декември 2016 г. (преписка R 2205/2015‑5) относно заявка за регистрация на словния знак „Fack Ju Göhte“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Constantin Film Produktion GmbH да заплати съдебните разноски.