Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polen) den 8 februari 2021 – E.K. och S.K. mot D.B.P.

(Mål C-80/21)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: E.K. och S.K.

Motpart: D.B.P.

Tolkningsfrågor

1.    Ska artiklarna 6.1 och 7.1 i direktiv 93/131 av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal tolkas så, att de utgör hinder för en domstols tolkning av den nationella lagstiftningen, enligt vilken en domstol inte ska fastställa att ett avtalsvillkor är oskäligt i sin helhet, utan endast den del av avtalsvillkoret varigenom villkoret är oskäligt, så att villkoret delvis förblir giltigt?

2.    Ska artiklarna 6.1 och 7.1 i direktiv 93/13 av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal tolkas så, att de utgör hinder för en domstols tolkning av den nationella lagstiftningen, enligt vilken en domstol efter att ha slagit fast att ett avtalsvillkor är oskäligt, utan vilket avtalet inte kan bestå, kan ändra övriga delar av avtalet genom en tolkning av parternas viljeförklaring för att förhindra att avtalet ogiltigförklaras, vilket är till konsumentens fördel?

____________

1 EUT L 95, 1993, s.29.