Talan väckt den 28 juli 2006 - Pantalis mot kommissionen

(Mål F-88/06)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Ioannis Pantalis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och N. Keramidas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 18 april 2006, till den del beslutet avser a) tillsättningsmyndighetens tysta avslag på begäran om att sökandens lön skulle anpassas i enlighet med tjänsteföreskrifterna med anledning av att sökanden har försörjningsplikt för och delad vårdnad om ett barn, b) tillsättningsmyndighetens vägran att betala barnets resekostnader till sökandens ursprungsort, i enlighet med tjänsteföreskrifterna,

förordna att ovannämnda belopp skall utbetalas i efterhand jämte ränta, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman vid kommissionen och har delad vårdnad om ett barn. Barnets moder är också tjänsteman vid Europeiska gemenskaperna. Vid sin återkomst till Bryssel efter att under en period ha varit placerad utanför Europa ansökte sökanden om att tillägg och förmåner hänförliga till barnet skulle utbetalas till honom. Den tjänsteman som handlade ärendet begärde att en förklaring om att de före detta makarna var ense om att justera sökandens rättigheter i det avseendet skulle inges i original. Förklaringen ingavs endast via e-post, varför administrationen inte biföll sökandens begäran.

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att artikel 67 i tjänstföreskrifterna och artiklarna 7 och 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, såsom dessa har tolkats i rättspraxis, har åsidosatts. Sökanden anser särskilt att administrationens utrymme för skönsmässig bedömning inte är obegränsad och att den måste iaktta principen om god förvaltningssed och proportionalitetsprincipen. De bestyrkande handlingar som krävs skall även ha direkt samband med den begärda utbetalningen och skall åsyftas i de tillämpliga bestämmelserna eller vara absolut nödvändiga för att fastställa det belopp som skall utbetalas.

____________