Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 16 martie 2021 – Procureur général près la cour d’appel d’Angers/KL

(Cauza C-168/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurent: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Intimat: KL

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (4) și articolul 4 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/5841 trebuie interpretate în sensul că condiția dublei incriminări este îndeplinită într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, în care se solicită predarea pentru acte care au fost calificate, în statul emitent, drept devastare și jaf constând în fapte de devastare și de jaf de natură să aducă atingere ordinii publice atunci când în statul de executare sunt incriminate infracțiunile de furt cu degradare, distrugere, degradare care nu necesită acest element de încălcare a ordinii publice?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 2 alineatul (4) și articolul 4 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584 trebuie interpretate în sensul că instanța din statul de executare poate refuza executarea unui mandat european de arestare emis în scopul executării unei pedepse atunci când constată că persoana în cauză a fost condamnată de autoritățile judiciare ale statului emitent la această pedeapsă pentru săvârșirea unei infracțiuni unice a cărei prevenire viza diferite fapte, dar numai o parte din aceste fapte constituie o infracțiune din perspectiva statului de executare? Trebuie să se facă distincție după cum autoritățile statului emitent au considerat că aceste fapte diferite sunt sau nu separabile?

Articolul 49 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale impune autorității judiciare a statului membru de executare să refuze executarea unui mandat european de arestare atunci când, pe de o parte, acesta a fost emis în scopul executării unei pedepse unice pentru sancționarea unei infracțiuni unice și, pe de altă parte, ținând cont că anumite fapte pentru care a fost pronunțată această pedeapsă nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului membru de executare, predarea poate fi acordată doar pentru o parte din aceste fapte?

____________

1     Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).