Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisia

(vec T-705/14)1

(„Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Dohoda o urovnaní patentových sporov – Územná právomoc Komisie – Pripísanie protiprávneho správania – Správne konanie – Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi – Potenciálna hospodárska súťaž – Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu – Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia – Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom – Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ – Pokuty“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unichem Laboratories Ltd (Bombaj, India) (v zastúpení: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton a E. Batchelor, sollicitors)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Kingston, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie alebo zníženie výšky pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Unichem Laboratories Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 448, 15.12.2014.