ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 7ης Νοεμβρίου 2013

Υπόθεση F‑60/12

CA

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Εισαγωγικό δικόγραφο – Τυπικά στοιχεία – Έκθεση των προβαλλομένων λόγων – Προσφυγή προδήλως απαράδεκτη»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία η CA ζητεί να ακυρωθούν οι εκθέσεις της αξιολογήσεως για το έτος 2010 και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να της απονεμηθούν δύο μόρια προαγωγής για την χρονική περίοδο αυτή, να επανεξεταστεί η αξιολόγησή της διά της απονομής των αναγκαίων μορίων προκειμένου να προαχθεί αναδρομικώς από 1ης Ιανουαρίου 2011, και να υποχρεωθεί η Επιτροπή να της καταβάλει ποσό 20 000 ευρώ.

Διάταξη:      Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Η CA φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίληψη

Ένδικη διαδικασία – Εισαγωγικό δικόγραφο – Τυπικά στοιχεία – Σαφής και ακριβής έκθεση των προβαλλομένων λόγων

(Κανονισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 21, εδ. 1, και παράρτημα I, άρθρο 7 § 3· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 35 § 1, στοιχείο ε΄)

Κατά το άρθρο 35, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιέχει τους ισχυρισμούς και τα προβαλλόμενα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εκτίθενται με τρόπο αρκούντως σαφή και ακριβή, προκειμένου να μπορεί ο μεν καθού να προετοιμάσει την άμυνά του, το δε Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να αποφανθεί επί της προσφυγής, εφόσον παρίσταται ανάγκη, χωρίς οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Προς διαφύλαξη της ασφάλειας δικαίου και της ορθής απονομής της δικαιοσύνης επιβάλλεται, για το παραδεκτό μιας προσφυγής, τα ουσιώδη πραγματικά και νομικά στοιχεία επί των οποίων αυτή στηρίζεται να προκύπτουν, τουλάχιστον συνοπτικώς αλλά κατά τρόπο λογικό και κατανοητό, από το καθαυτό κείμενο του δικογράφου. Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο καθόσον, όπως προκύπτει από το άρθρο 7, παράγραφος 3, του παραρτήματος Ι του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το στάδιο της έγγραφης διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει, καταρχήν, μία μόνον ανταλλαγή υπομνημάτων, εκτός εάν το εν λόγω Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Αντιθέτως προς ό,τι ορίζει το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου για το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιδιαιτερότητα αυτή της ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης διαδικασίας εξηγεί την απαγόρευση συνοπτικής παρουσιάσεως των λόγων και των επιχειρημάτων στο δικόγραφο της προσφυγής.

(βλ. σκέψη 11)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 28 Απριλίου 1993, T‑85/92, De Hoe κατά Επιτροπής, σκέψη 20

ΔΔΔΕΕ: 4 Ιουνίου 2009, F‑134/07 και F‑8/08, Adjemian κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 76· 15 Σεπτεμβρίου 2011, F‑102/09, Bennett κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 115· 1η Φεβρουαρίου 2012, F‑123/10, Bancale και Buccheri κατά Επιτροπής, σκέψη 38· 8 Μαρτίου 2012, F‑12/10, Kerstens κατά Επιτροπής, σκέψη 68