Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. november 2012 – Soukup mod Kommissionen

(Sag F-1/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke opført på reservelisten – bedømmelse af den mundtlige prøve)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luxembourg) (først ved advokaterne É. Boigelot og S. Woog, derefter ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved B. Eggers, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/144/09 trufne afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten og af afgørelsen om at opføre en anden ansøger på denne liste samt påstand om erstatning for lidt ikke-økonomisk og økonomisk skade.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Zdenek Soukup bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 72 af 5.3.2011, s. 36.