Ανακοίνωση στην ΕΕ

 

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε η Audiencia Provincial de Madrid (Ισπανία) με διάταξη της 15ης Φεβρουαρίου 2005, στην υπόθεση Elisa María Mostaza Claro κατά Centro Móvil Milenium, S.L.

(Υπόθεση C-168/05)

(Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική)

Με διάταξη της 15ης Φεβρουαρίου 2005, η οποία περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14 Απριλίου 2005, η Audiencia Provincial de Madrid, στο πλαίσιο της διαφοράς μεταξύ Elisa María Mostaza Claro και Centro Móvil Milenium, S.L. που εκκρεμεί ενώπιόν της, ζητεί από το Δικαστήριο την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως επί του εξής ερωτήματος:

Μπορεί, στα πλαίσια της προστασίας των καταναλωτών που προβλέπει η οδηγία 93/13/ΕΟΚ 1 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, ένα δικαστήριο που επιλαμβάνεται μιας αιτήσεως ακυρώσεως κατά διαιτητικής αποφάσεως να κηρύξει την ακυρότητα της συμφωνίας περί υπαγωγής σε διαιτησία και να ακυρώσει τη διαιτητική απόφαση επειδή η εν λόγω συμφωνία περί υπαγωγής σε διαιτησία περιέχει καταχρηστική ρήτρα εις βάρος του καταναλωτή, όταν ο σχετικός ισχυρισμός προβάλλεται μεν με την αίτηση ακυρώσεως, αλλά δεν έχει προβληθεί από τον καταναλωτή κατά τη διαδικασία της διαιτησίας;

____________

1 - ΕΕ L 95, της 21.4.1993, σ. 29.