ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 14. júla 2011

Vec F‑98/07

Nicole Petrilli

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci pre pomocné úlohy – Zmluva na dobu určitú – Pravidlá týkajúce sa maximálnej doby zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie – Rozhodnutie, ktorým sa zamieta obnovenie zmluvy – Protiprávnosť – Rozsah náhrady škody – Posúdenie ex æquo et bono“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou N. Petrilli navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 20. júla 2007, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o obnovenie jej pracovnej zmluvy zmluvného zamestnanca pre pomocné úlohy, ako aj zaviazanie Komisie na náhradu škody

Rozhodnutie:      Peňažná náhrada, ktorú má zaplatiť Komisia žalobkyni na základe rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. januára 2009, Petrilli/Komisia (F‑98/07), sa stanovuje na sumu 12 097,43 eura, zvýšenú o úroky v sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie a uplatniteľnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body. Komisia znáša všetky trovy konania súvisiace s časťou konania pred vyhlásením už citovaného rozsudku z 29. januára 2009, ako aj svoje vlastné trovy konania súvisiace s ďalšou časťou konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania žalobkyne súvisiacich s touto ďalšou časťou konania. Žalobkyňa znáša polovicu svojich vlastných trov konania súvisiacich s časťou konania po vyhlásení už citovaného rozsudku z 29. januára 2009.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Zrušenie napadnutého protiprávneho aktu – Primeraná náhrada nemajetkovej ujmy

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Samotné zrušenie protiprávneho aktu môže predstavovať primeranú a v zásade dostatočnú náhradu akejkoľvek nemajetkovej ujmy, ktorú tento akt mohol spôsobiť, pokiaľ žalobca nepreukáže, že mu vznikla nemajetková ujma, ktorú možno oddeliť od protiprávnosti odôvodňujúcej zrušenie a ktorá nemôže byť v plnom rozsahu napravená týmto zrušením.

(pozri bod 28)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. júla 1987, Hochbaum a Rawes/Komisia, 44/85, 77/85, 294/85 a 295/85, bod 22; 7. februára 1990, Culin/Komisia, C‑343/87, body 27 a 28

Súd prvého stupňa: 9. novembra 2004, Montalto/Rada, T‑116/03, bod 127; 6. júna 2006, Girardot/Komisia, T‑10/02, bod 131

Všeobecný súd Európskej únie: 9. decembra 2010, Komisia/Strack, T‑526/08 P, bod 58

Súd pre verejnú službu: 8. mája 2008, Suvikas/Rada, F‑6/07, bod 151