Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. marts 2012 – BI mod Cedefop

(Sag F-31/11) 1

(Personalesag – søgsmålsfrist – den sproglige version af afvisningen af klagen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BI (Evosmos, Grækenland) (ved advokat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (ved M. Fuchs, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af direktøren for Cedefop trufne afgørelse om at bringe sagsøgerens ansættelsesforhold til ophør og påstand om erstatning for lidt økonomisk og ikke-økonomisk tab.

Konklusion

Sagen afvises.

BI betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 186 af 25.6.2011, s. 33.