Talan väckt den 30 juli 2009 - Nikolchov mot kommissionen

(Mål F-70/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vladimir Nikolchov (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Hammouche)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten genom vilket rekryteringsorten fastställdes till Aachen (Tyskland) och dagtraktamentet fastställdes till 120 dagar.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att kommissionens beslut av den 15 april 2004 om införande av tillämpningsföreskrifter för artiklarna 7.3 och 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna åsidosatts,

och följaktligen ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut nr R/9/09 av den 21 april 2009 att avslå sökandens klagomål med begäran om att rekryteringsorten skulle fastställas till Bulgarien och att perioden under vilken dagtraktamentet utgår skulle fastställas i enlighet med artikel 10.2 b andra strecksatsen i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att till sökanden utbetala ej erlagt dagtraktamentet uppgående till 6 942,32 euro, eller det belopp som fastställs av personaldomstolen, jämte dröjsmålsränta som löper från dagen för ingivandet av klagomålet till dess betalning sker,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________