Преюдициално запитване от Cour administrative d'appel de Versailles (Франция), постъпило на 2 февруари 2021 г. — JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Дело C-61/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour administrative d'appel de Versailles

Страни в главното производство

Жалбоподател: JP

Ответници: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Преюдициални въпроси

Трябва ли приложимите норми на правото на Европейския съюз, съдържащи се в член 13, параграф 1 и член 23, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО [не Европейския парламент и на Съвета] от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 , да се тълкуват в смисъл, че в случай на достатъчно съществено нарушение от страна на държава — членка на Европейския съюз, на произтичащите от тях задължения предоставят на частните лица право да получат от съответната държава членка обезщетение за вредите, засягащи здравето им, които имат пряка и сигурна причинно-следствена връзка с влошаването на качеството на въздуха?

Ако се приеме, че посочените по-горе разпоредби действително могат да породят такова право на обезщетение за вреди, засягащи здравето, при какви условия възниква това право, по-специално с оглед на датата, към която трябва да се прецени дали е налице неизпълнение на задължения от съответната държава членка?

____________

1     ОВ L 152, 2008 г. стр. 1.