Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sofiyska gradska prokuratura (Βουλγαρία) στις 26 Απριλίου 2021 – Ποινική διαδικασία κατά HV

(Υπόθεση C-266/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Sofiyska gradska prokuratura

Κατηγορούμενος στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας ποινικής διαδικασίας

HV

Προδικαστικά ερωτήματα

Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2, σημείο 4, και του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της αποφάσεως-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, οι δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές διαδικασίες με τις οποίες επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της αναστολής του δικαιώματος οδηγήσεως μηχανοκίνητου οχήματος για ορισμένο χρόνο κατά προσώπου που τέλεσε το αδίκημα της παραβάσεως των διατάξεων περί οδικής κυκλοφορίας και της εξ αμελείας προκλήσεως σωματικών βλαβών μετρίας βαρύτητας;

Συνιστούν οι διατάξεις του άρθρου 11, παράγραφοι 2, και 4, εδάφια 1 έως 3, της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου για την άδεια οδήγησης, βάση για το κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο κάτοχος άδειας οδήγησης εκδοθείσας από το εν λόγω κράτος μέλος, προκειμένου αυτό να αρνηθεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει διοικητική κύρωση που επιβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, υπό τη μορφή του μέτρου της προσωρινής αφαιρέσεως του δικαιώματος οδηγήσεως οχήματος, λόγω τελέσεως του αδικήματος της παραβάσεως των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της εξ αμελείας προκλήσεως σωματικών βλαβών μέτριας βαρύτητας σε άλλο πρόσωπο, πράξεως τελεσθείσας σε χρόνο κατά τον οποίο ο δράστης κατείχε άδεια οδηγήσεως εκδοθείσα από το κράτος της διαμονής του κατόπιν αντικαταστάσεως της άδειας οδηγήσεως που είχε εκδοθεί αρχικώς από το κράτος της καταδίκης;

____________