Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 27. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rayonen sad - Nesebar – Bolgarija) – „S. V.“ OOD/E. Ts. D.

(Zadeva C-485/21)1

(Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Člen 2(b) – Pojem ,potrošnik‘ – Člen 2(c) – Pojem ,prodajalec ali ponudnik‘ – Fizična oseba, ki je lastnik stanovanja v stavbi v etažni lastnini – Različne vrste pravnih razmerij v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem te stavbe – Različno obravnavanje, kar zadeva status potrošnika, ki se izvaja z zakonodajo države članice med etažnimi lastniki, ki so sklenili individualno pogodbo za upravljanje in vzdrževanje skupnih delov take stavbe, in tistimi, ki take pogodbe niso sklenili)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Rayonen sad - Nesebar

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „S. V.“ OOD

Tožena stranka: E. Ts. D.

Izrek

Člen 1(1) in člen 2(b) in (c) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah

je treba razlagati tako, da:

je treba fizično osebo, ki je lastnik stanovanja v stavbi v etažni lastnini, šteti za „potrošnika“ v smislu te direktive, kadar z upravnikom sklene pogodbo za upravljanje in vzdrževanje skupnih delov te stavbe, če tega stanovanja ne uporablja za namene, ki spadajo izključno v okvir njene poslovne ali poklicne dejavnosti. Na podlagi okoliščine, da del storitev, ki jih ta upravnik opravlja na podlagi te pogodbe, izhaja iz nujnosti spoštovanja posebnih zahtev na področju varnosti in prostorskega načrtovanja, ki so določene v nacionalni zakonodaji, navedene pogodbe ni mogoče izvzeti s področja uporabe navedene direktive;

če je pogodba o upravljanju in vzdrževanju skupnih delov stavbe v etažni lastnini sklenjena med upravnikom in skupščino etažnih lastnikov ali zborom lastnikov te stavbe, je mogoče fizično osebo, ki je lastnik stanovanja v tej stavbi, šteti za „potrošnika“ v smislu Direktive 93/13, če jo je mogoče opredeliti kot „stranko“ te pogodbe in če tega stanovanja ne uporablja izključno za namene svoje poslovne ali poklicne dejavnosti.

____________

1 UL C 412, 11.10.2021.