Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 20ής Νοεμβρίου 2012 – Ghiba κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-10/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Εσωτερικός διαγωνισμός – Αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής – Έννοια των υπηρεσιών που είναι προσαρτημένες στην Επιτροπή)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Dorina Maria Ghiba (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: C. Mourato, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς B. Eggers και P. Pecho, στη συνέχεια B. Eggers)

Παρεμβαίνον υπέρ της καθής: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bauer και J. Herrmann)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση – Ακύρωση της αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού COM/INT/EU2/AST3 περί απορρίψεως της υποψηφιότητας της προσφεύγουσας για τον λόγο ότι δεν πληρούσε τις βάσει της προκηρύξεως του διαγωνισμού προϋποθέσεις συμμετοχήςΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Απορρίπτει την προσφυγή.Η D. M. Ghiba φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά έξοδά του.