Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2012 – Allgeier/FRA

(vec F-58/10)1

(Verejná služba – Povinnosť poskytnúť pomoc – Článok 24 služobného poriadku – Psychické obťažovanie – Administratívne vyšetrovanie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Timo Allgeier (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (v zastúpení: M. Kjærum, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa odmietla sťažnosť žalobcu, podľa ktorej bol obeťou psychického obťažovania. Jednak návrh na uznanie toho, že žalobca bol obeťou psychického obťažovania zo strany svojich nadriadených, ako aj nahradenie majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Agentúry Európskej únie pre základné práva zo 16. októbra 2009 sa zrušuje.

Agentúra Európskej únie pre základné práva je povinná zaplatiť T. Allgeierovi sumu 5 000 eur.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Agentúra Európskej únie pre základné práva znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania T. Allgeiera.

____________

1 Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010, s. 27.