Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 30. maijā iesniedza Cour de cassation (Francija) - Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(lieta C-267/12)

Tiesvedības valoda - franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Frédéric Hay

Atbildētājs: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Prejudiciālais jautājums

Vai 2000. gada 27. novembra Direktīvas Nr. 2000/78/EK  2. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts likumdevēja izvēle atļaut noslēgt laulību tikai dažāda dzimuma personām var tikt uzskatīta par leģitīmu, atbilstošu un nepieciešamu mērķi, kas pamato netiešu diskrimināciju, kura izriet no fakta, ka koplīgumā ir paredzētas tiesības saņemt privilēģijas saistībā ar darba samaksu un darba apstākļiem tikai tām personām, kuras noslēdz laulību, tādējādi viennozīmīgi liedzot saņemt šādas privilēģijas viena dzimuma partneriem, kas noslēdz civiltiesisku solidaritātes paktu?

____________

1 - Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.).