Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 kwietnia 2008 r. - Boudova i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Grupa zaszeregowania - Członkowie personelu pomocniczego powołani na urzędników - Konkurs opublikowany przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego - Akt niekorzystny - Dopuszczalność skargi)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stanislava Boudova i in. (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: M.-A. Lucas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wnioski o zmianę grupy zaszeregowania skarżących, byłych członków personelu pomocniczego, powołanych na urzędników w wyniku pomyślnego przejścia konkursów otwartych dla grup zaszeregowania B5/B4 - Wniosek o odszkodowanie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 247 z 20.10.2007, s. 42.