Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven kasatsionen sad - Bulgarien) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mot TOTO SpA - Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Mål C-581/20)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Artikel 1.1 – Privaträttens område – Artikel 35 – Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder – Talan grundad på ett kontrakt om anläggande av en allmän motortrafikled vilket har ingåtts mellan en statlig myndighet och två privata bolag – Ansökan om interimistiska åtgärder avseende vite och garantier som följer av detta kontrakt – Ett interimistiskt avgörande har redan meddelats av en domstol som är behörig att pröva målet i sak)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Motpart: TOTO SpA - Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Domslut

Artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en ansökan om interimistiska åtgärder som anhängiggjorts och drivits enligt allmänna rättsregler vid en domstol i en medlemsstat, och som avser vite gällande fullgörelse av ett avtal om anläggande av en allmän motortrafikled som slutits efter ett förfarande för offentlig upphandling där den upphandlande myndigheten är en myndighet, omfattas av begreppet ”privaträttens område” i den mening som avses i denna bestämmelse.

Artikel 35 i förordning nr 1215/2012 ska tolkas så, att en domstol i en medlemsstat som har att pröva en ansökan om interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, enligt denna bestämmelse är inte skyldig att förklara sig obehörig när en domstol i en annan medlemsstat, som är behörig att pröva målet i sak, redan har avgjort en ansökan rörande samma sak, som har samma grund och som avser samma parter.

Artikel 35 i förordning nr 1215/2012 ska tolkas så, att en ansökan om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder ska prövas enligt lagstiftningen för den domstol där ansökan har framställts och utgör inte hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det inte är tillåtet att ansöka om interimistiska åtgärder i samband med en talan om penningfordran mot staten eller en myndighet.

____________

(1 ) EUT C 28, 25.01.2021.