Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2010 r. - Almeida Campos i in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-16/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: A. M. Almeida Campos (Bruksela, Belgia) i in. (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r., a w razie potrzeby, decyzji o awansowaniu do tej grupy w ramach tego samego postępowania w sprawie awansu urzędników, których nazwiska zostały wymienione w wykazach osób awansowanych opublikowanych w KP nr 97/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. i w KP nr 93/09 z dnia 13 maja 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji o awansowaniu do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r. urzędników, których nazwiska zostały wymienione w wykazach osób awansowanych opublikowanych w KP nr 97/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. i w KP nr 93/09 z dnia 13 maja 2009 r.;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________