Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 juni 2009 (begäran om förhandsavgörande från Riigikohus (Estland)) - JK Otsa Talu OÜ mot Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Mål C-241/07)(1)

(EUGFJ - Förordning (EG) nr 1257/1999 - Gemenskapsstöd till utveckling av landsbygden - Stöd till miljövänliga produktionsmetoder inom jordbruket)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: JK Otsa Talu OÜ

Motpart: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Riigikohus - Tolkning av artiklarna 22, 23, 24.1, 37.4 och 39 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, s. 80) - Nationella bestämmelser enligt endast de som redan har beviljats stöd för miljöåtgärder inom jordbruket under föregående budgetår beviljas stöd för miljöåtgärder inom jordbruket och jordbrukare som anpassar sin produktion för att uppfylla miljökraven inom jordbruket inte beviljas stöd

Domslut

Bestämmelserna i artikel 24.1 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 2223/2004 av den 22 december 2004, jämförd med artiklarna 37.4 och 39 i denna förordning, utgör inte hinder för att en medlemsstat, på grund av otillräckliga budgetmedel, ändrar villkoren för beviljande av stöd till utveckling av landsbygden på ett sätt som innebär att den grupp som kan beviljas stöd begränsas till jordbrukare som redan har beviljats sådant stöd under föregående budgetår.

____________

1 - ) EUT C 170, 21.7.2007.