EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(pirmā palāta)


2013. gada 28. maijā


Lieta F‑67/11


Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Komisijas lēmuma atcelšana – Civildienesta tiesas sprieduma izpilde – Neizpildes dēļ radies kaitējums – Nosacījumi – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko L. Marcuccio būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt 2011. gada 24. jūnija lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija ir noraidījusi viņa 2011. gada 28. februāra lūgumu tostarp veikt pasākumus Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūnija sprieduma lietā F‑56/09 Marcuccio/Komisija (turpmāk tekstā – “2010. gada 9. jūnija spriedums”) rezolutīvās daļas 2. punkta izpildei, un, otrkārt, piespriest Komisijai samaksāt viņam atlīdzību par kaitējumu, kas tam, viņaprāt, nodarīts

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp ar pagaidu noregulējuma tiesvedību lietā F‑67/11 R Marcuccio/Komisija saistītos tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Ierēdņu celta prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Savienības tiesību ievērošana – Atlīdzība par prasītāja zaudējumiem no atceltā tiesību akta – Īpašas grūtības – Taisnīgas kompensācijas piešķiršana par prasītāja ciesto zaudējumu

(LESD 266. pants)

Attiecīgajai iestādei ir jāveic pasākumi, kas nepieciešami, lai izpildītu spriedumu, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, izmantojot – Savienības tiesas kontrolē – tai šajā ziņā piemītošo rīcības brīvību, un ievērojot gan sprieduma, kas tai jāizpilda, rezolutīvo daļu un motīvu daļu, gan Savienības tiesību normas.

Ja sprieduma, ar ko tiek atcelts tiesību akts, izpilde ir īpaši apgrūtināta, attiecīgā iestāde var izpildīt no LESD 266. panta izrietošo pienākumu, ievērojot tiesiskuma principu pieņemdama jebkādus lēmumus, ar ko ieinteresētajai personai var tikt taisnīgi kompensētas nelabvēlīgās sekas, kas tai radušās atceltā tiesību akta dēļ.

(sal. ar 38. un 44. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 6. oktobris, T‑294/02 Vicente‑Nuñez/Komisija, 46. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 7. jūnijs, F‑84/09 Larue un Seigneur/ECB, 64. punkts.