Prasība, kas celta 2018. gada 14. februārī – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-122/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. Gattinara un C. Zadra)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka, tā kā Itālijas Republika nav nodrošinājusi un joprojām nenodrošina, ka valsts iestādes nepārsniedz 30 vai 60 kalendāro dienu termiņu komercparādu samaksai, tā nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 1. lpp.) un it īpaši pienākumus, kas noteikti minētās direktīvas 4. pantā;

piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisijas rīcībā esošās ziņas, kas pamatotas ar informāciju, kuru Itālijas Republika sniegusi pirmstiesas procedūras gaitā, liecina, ka 30 un 60 dienu ilgos samaksas termiņus, kas ir norādīti Direktīvas 2011/7/ES 4. pantā par maksājumu kavējumu novēršanu, pārsniedz nevis atsevišķi subjekti, bet gan veselas valsts iestāžu kategorijas, nevis saistībā ar atsevišķu komercdarījumu, bet gan tie ir vidējie samaksas termiņi visos darījumos, ko minētās iestādes noslēgušas, un, visbeidzot, nevis ierobežotā laikposmā, bet gan pastāvīgi kopš 2014. gada septembra līdz šīs prasības celšanas dienai. Tādēļ Komisija uzskata par pierādītu, ka ir turpināti un sistemātiski pārkāpts minētās direktīvas 4. pants.

____________