Žaloba podaná dne 26. února 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-20/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o náhradu škody způsobené prodlením při vypracování jeho hodnotících zpráv za roky 2008 a 2009.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské komise, kterým se implicitně zamítá žádost žalobce podaná dne 13. ledna 2012;

pokud je to nezbytné, zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 20. listopadu 2012, kterým se zamítá stížnost podaná žalobcem dne 24. července 2012;přiznat žalobci částku stanovenou ex aequo et bono a prozatímně ve výši jednoho eura jako náhradu za majetkovou újmu a ve výši jednoho eura z titulu morální újmy;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.