Žaloba podaná dne 28. prosince 2006 - Collée v. Parlament

(Věc F-148/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Laurent Collée (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

prohlásit bod I.3 "Pokynů týkajících se postupu přidělování bodů nutných k povýšení" Evropského parlamentu ze dne 13. června 2002 za protiprávní;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 9. ledna 2006, kterým byly žalobci přiděleny dva body za zásluhy za hodnotící období 2004;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Evropského parlamentu zařazený do platové třídy AST 8, vytýká orgánu oprávněnému ke jmenování, že neprovedl srovnávací přezkoumání zásluh rozšířené na všechny úředníky Parlamentu způsobilé k povýšení a zařazené do téže platové třídy. Uplatňuje zejména porušení článků 5 a 45 služebního řádu, stejně jako porušení zásady rovného zacházení a nediskriminace. Napadené rozhodnutí je mimoto postiženo zjevně nesprávným posouzením a nedostatečným odůvodněním.

A konečně, žalobce se dovolává protiprávnosti bodu I.3 výše uvedených Pokynů, který se týká mimořádného přidělování bodů nutných k povýšení generálním tajemníkem. Zejména toho, že omezení, která toto ustanovení generálnímu tajemníkovi ukládá, nerespektují článek 45 služebního řádu a zásadu rovného zacházení.

____________