Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 26. janvārī Allergan Holdings France iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2020. gada 18. novembra spriedumu lietā T-664/19 Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita (“JUVEDERM ULTRA”)

(Lieta C-41/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Allergan Holdings France (pārstāvji: T. de Haan, advokāts, un J. Day, Solicitor)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Dermavita Co. Ltd

Ar 2021. gada 29. aprīļa rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzības nepieļaujamību un piesprieda Allergan Holdings France segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________