CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 8. maijā

Lieta F‑84/06 AJ

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Juridiskā palīdzība

Priekšmets         Pieteikums, ar ko Marcuccio pirms prasības iesniegšanas Civildienesta tiesā lūdz piešķirt juridisko palīdzību saskaņā ar Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. pantu, kurš līdz Civildienesta tiesas Reglamenta spēkā stāšanas brīdim mutatis mutandis ir piemērojams Civildienesta tiesai, pamatojoties uz Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmuma 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.), 3. panta 4. punktu

Nolēmums Pieteikumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu noraidīt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par bezmaksas juridisko palīdzību – Piešķiršanas nosacījumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 2. punkts un 96. panta 1. punkts; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)