Žaloba podaná 30. septembra 2010 - AK/Komisia

(vec F-91/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AK (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta návrh žalobcu na náhradu škody spôsobenej z dôvodu nevypracovania hodnotiacej správy o služobnom postupe a na začatie administratívneho vyšetrovania na účely preukázania obťažovania, ako aj návrh na náhradu utrpenej škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa zamieta návrh podaný žalobcom 24. novembra 2009 smerujúci k náhrade škody spôsobenej z dôvodu nevypracovania hodnotiacej správy o služobnom postupe pre obdobia 2001 - 2002, 2004, 2005 a 2008, ako aj návrh na začatie administratívneho vyšetrovania na preukázania obťažovania,

zaviazať Komisiu žalobcovi, po prvé, priznať sumu vo výške 53 000 eur za stratu možnosti byť povýšený do platovej triedy A5 v rámci povyšovania 2003, upraviť jeho práva na dôchodok zaplatením zodpovedajúcich príspevkov, po druhé, zaplatiť žalobcovi mesačne sumu vo výške 400 eur (suma zodpovedajúca 70 % rozdielu medzi dávkami v prípade invalidity, ktoré poberá, a sumou, ktorú by poberal, keby bol v roku 2003 povýšený) a po tretie, zaplatiť sumu vo výške 35 000 eur ako náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy, ktorá vyplýva zo zachovania jeho nezákonnej administratívnej situácie, napriek, najmä rozsudkom Súdu prvého stupňa z 20. apríla 2005 a zo 6. októbra 2009 a Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 13. decembra 2007,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________