Talan väckt den 25 augusti 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-86/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndigheten beslut (nedan kallat det omtvistade beslutet), oavsett vilken form detta har, att avslå sökandens begäran av den 10 juli 2006 om skadestånd för den skada som sökanden orsakats genom rättsstridiga omständigheter, handlingar och ageranden och särskilt den mobbning som svarandens tjänstemän gjort sig skyldiga till i samband med sökandens placering vid kommissionens delegation i Angola (nedan kallad den aktuella skadan),

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, meddelandet av den 9 oktober 2006, prot. PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, meddelandet av den 23 april 2007, ref. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, genom vilket svaranden avslog sökandens klagomål av den 27 december 2006 mot det omtvistade beslutet och meddelandet av den 9 oktober 2006,

ogiltigförklara, i den mån det är motiverat, meddelandet av den 27 september 2005, ref. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005,

konstatera att de omständigheter, handlingar och ageranden som sökanden redogjort för i sin ansökan av den 10 juli 2006 verkligen ägt rum och följaktligen fastställa att de är rättsstridiga eller, i andra hand, förplikta svaranden att utan dröjsmål inleda en undersökning,

förplikta svaranden att, utan dröjsmål, skriftligen underrätta sökanden om resultatet av denna undersökning och att offentliggöra resultatet samt säkerställa att allmänheten har tillgång till det,

förplikta svaranden att utan ytterligare dröjsmål förstöra original och samtliga kopior av det arkiverade meddelandet av den 14 augusti 2001, med rubriken "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola" och meddela sökanden när handlingarna har förstörts,

förplikta svaranden att erlägga 1 520 000 euro, eller det större eller mindre belopp som personaldomstolen finner skäligt, såsom skadestånd för den del av skadan som sökanden redan lidit fram till idag,

förplikta svaranden att erlägga ett belopp på 1000 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, till sökanden för varje dag från imorgon till den dag svaranden helt och utan undantag har verkställt varje beslut som avser bifall till förevarande talan, som den första dagen i varje månad skall beräknas för de belopp som belöper på föregående månad, som ersättning för den skada som kan komma att uppstå till följd av eventuellt dröjsmål med verkställandet av bifallsbeslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför följande tre grunder till stöd för sin talan:

1) Fullständig avsaknad av motivering samt bristande logik och konsekvens, orimlighet, förvirring och svepskäl i de skäl svaranden anfört.

2) Uppenbart och allvarligt åsidosättande av gällande rätt.

3) Åsidosättande av omsorgsplikten och av god förvaltningssed.

____________