27. juulil 2007 esitatud hagi - Boudova jt versus komisjon

(Kohtuasi F-78/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stanislava Boudova ja teised (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada komisjoni 23. septembri 2006. aasta vaikimisi otsus, kinnitatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse (OPOCE) peadirektori 26. septembri 2006. aasta kirjaga, millega jäeti rahuldamata hagejate 23. mai 2006. aasta taotlus, mille esemeks oli:

katseajal oleva ametnikuna töölevõtmise otsusega nende palgaastmele B*3 määramise ülevaatamine ja ümberklassifitseerimine palgaastmele B*6 alates kuupäevast, mil see otsus jõustus,

selle alusel nende karjääri taastamine ajavahemikul nende töölevõtmisest katseajal oleva ametnikuna kuni otsuse tegemise päevani,

summa maksmine, mis võrdub töötasu, mida nad oleksid pidanud saama sel ajavahemikul, kui nad oleksid olnud määratud palgaastmele B*6, ja palgaastmel B*3 makstud töötasu vahega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad selgitavad, et nad võeti tööle komisjoni teenistusse abiteenistujatena enne nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi1, jõustumist 1. mail 2004 korrektorite ametikohtadele OPOCE-s perspektiiviga laienemisele ja nende ametikohtade saamisele läbi avatud konkursi.

Pärast edukat osalemist palgaastme B5/B4 täitmiseks enne 1. maid 2004 väljakuulutatud avatud konkursil, et saada nimetatud nendele ametikohtadele, võeti hagejad tööle katseajal olevate ametnikena pärast seda kuupäeva avaldatud reservnimekirjade alusel. Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade (personalieeskirjad) XIII lisa artikli 12 lõike 3 alusel määrati hagejad palgaastmele B*3.

Hagejad väidavad, et nende hagi on vastuvõetav vaatamata sellele, et seda ei esitatud palgaastme määramise otsuse peale kaebuse esitamiseks personalieeskirjadega ettenähtud tähtaja jooksul, kuna ilmnes uus oluline asjaolu. See puudutab Euroopa Parlamendi Büroo 13. veebruari 2006. aasta otsust nende ajutiste ametnike ümberklassifitseerimise kohta, kes nimetati ametnikeks sisekonkursside alusel pärast 1. maid 2004, palgaastmele, millele nad oleksid määratud, kui nad oleksid võetud tööle ametnikena enne seda kuupäeva.

Hagejad leiavad, et neid diskrimineeriti ümberklassifitseerimisel vastavateks parlamendi ametnikeks ja märgivad, et neid oleks pidanud kohtlema samaväärselt, kuivõrd nad väidavad, et tegelikult võeti nad tööle ajutiste teenistujatena, mitte abiteenistujatena. Nad väidavad, et nende lepingud on sõlmitud vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 2, mitte artiklile 3a, ja seda tingimusel, et nad pidid täitma vabu ametikohti, mitte aga asendama ajutisi ametnikke või teenistujaid, kes ei saanud oma ülesandeid ajutiselt täita. Teise võimalusena väidavad hagejad, et isegi juhul, kui nad oleks võetud tööle abiteenistujatena, oleks nende seisund olnud igal juhul ajutiste teenistujatega samaväärne.

Hagiavalduse toetuseks esitavad hagejad ühe väite, mis tugineb personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõigete 3 ja 4 ning artikli 12 lõike 3 rikkumisel, mis puudutab nende tõlgendamist silmas pidades võrdse kohtlemise põhimõtet. Personalieeskirjade XII lisa artikli 5 lõiget 4 tuleb tõlgendada selles tähenduses, et see on kohaldatav ajutiste teenistujate suhtes, kes nimetatakse ametnikeks avatud konkursi alusel, mis peaks ära hoidma sellele kategooriale palgaastme määramise personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3 alusel.

____________

1 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.