WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 5 listopada 2013 r.

Sprawa F‑63/12

Carlo De Nicola

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI)

Służba publiczna – Wykonanie wyroku – Koszty – Zwrot kosztów – Zwrot kwoty wypłaconej tytułem kosztów podlegających zwrotowi w związku z wyrokiem uchylającym częściowo wyrok, na mocy którego strona skarżąca została obciążona tymi kosztami

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której C. De Nicola wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności odmowy zwrócenia mu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) kwoty kosztów zapłaconej na podstawie wyroku Sądu, który następnie został uchylony przez Sąd Unii Europejskiej.

Orzeczenie:      Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dni 4 i 25 maja 2012 r. Europejski Bank Inwestycyjny wypłaci C. De Nicoli kwotę 6000 EUR, powiększoną o zaległe odsetki od dnia 29 kwietnia 2012 r. Wysokość odsetek zostanie obliczona w oparciu o ustaloną przez Europejski Bank Centralny stopę dla głównych operacji refinansujących, obowiązującą w odnośnym okresie, powiększoną o dwa punkty. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Koszty – Zwrot kwoty wypłaconej tytułem kosztów podlegających zwrotowi w związku z wyrokiem uchylającym częściowo wyrok, na mocy którego strona skarżąca została obciążona tymi kosztami

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 115)

Zgodnie z art. 115 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jeżeli Sąd Unii Europejskiej stwierdza nieważność wyroku lub postanowienia Sądu i przekazuje mu sprawę do ponownego rozpoznania, w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie Sąd powinien orzec o kosztach postępowania przed nim oraz postępowania odwoławczego przed Sądem Unii Europejskiej.

Przepis ten wskazuje, że nawet częściowe stwierdzenie przez Sąd Unii Europejskiej nieważności wyroku lub postanowienia Sądu powoduje nieważność dokonanego przez Sąd w tym wyroku lub postępowaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów.

W tych okolicznościach instytucja powinna uwzględnić wniosek strony skarżącej o zwrot kwoty zapłaconej tytułem kosztów podlegających zwrotowi.

(zob. pkt 23, 24, 27)