Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 3. června 2010 - Martin Luksan v. Petrus van der Let

(Věc C-277/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Handelsgericht Wien

Účastníci původního řízení

Žalobce: Martin Luksan

Žalovaný: Petrus van der Let

Předběžné otázky

Mají být ustanovení práva Evropské unie upravující autorské právo a práva s ním související, především ustanovení čl. 2 odst. 2, 5 a 6 směrnice o právu na pronájem a půjčování1, čl. 1 odst. 5 směrnice o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu2 a čl. 2 odst. 1 směrnice o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících3 ve spojení s ustanovením článku 4 směrnice o právu na pronájem a půjčování, článku 2 směrnice o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu a článků 2 a 3, jakož i čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti4, vykládána v tom smyslu, že práva na užití díla spočívající v rozmnožování, v družicovém vysílání a ostatních formách sdělování veřejnosti formou veřejného zpřístupnění, náleží na základě zákona přímo (originárně) v každém případě hlavnímu režisérovi filmového nebo audiovizuálního díla nebo dalším, zákonodárcem členských států určeným autorům filmu, a nikoli - přímo (originárně) a výlučně - filmovému producentovi;

jsou ustanovení vnitrostátního práva členských států, která přiznávají práva na užití díla z moci zákona přímo (originárně) a výlučně filmovému producentovi, v rozporu s právem Evropské unie?

V případě, že bude na první otázku odpovězeno kladně:

2a. Zůstane podle práva Evropské unie zákonodárci členských států rovněž u jiných práv než je právo na pronájem a půjčování, vyhrazeno, aby ohledně práv na užití díla ve smyslu bodu 1 náležejících hlavnímu režisérovi filmového nebo audiovizuálního díla nebo dalším, zákonodárcem členských států určeným autorům filmu stanovil zákonnou domněnku ve prospěch přenesení těchto práv na filmového producenta a je nutno - v případě kladné odpovědi - dodržet podmínky obsažené v ustanovení čl. 2 odst. 5 a 6 směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem ve spojení s článkem 4 této směrnice?

2b. Použije se originární vlastnictví práva ve vztahu k hlavnímu režisérovi filmového nebo audiovizuálního díla nebo dalším, zákonodárcem členských států určeným autorům filmu také na nároky na spravedlivou odměnu přiznané zákonodárcem členského státu, jako je tzv. Leerkassettenvergütung (pozn. překl.: odměna za rozmnoženiny díla pro soukromé užití, které bude nahráno na jakýkoliv prázdný nosič) v souladu s ustanovením § 42b rakouského Urheberrechtsgesetz (zákon o právu autorském), a případně na nároky na spravedlivou odměnu ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti?

V případě, že bude na otázku uvedenou pod bodem 2b odpovězeno kladně:

Zůstane podle práva Evropské unie zákonodárci členských států vyhrazeno, aby ohledně nároků ve smyslu bodu 2 náležejících hlavnímu režisérovi filmového nebo audiovizuálního díla nebo dalším, zákonodárcem členských států určeným autorům filmu stanovil zákonnou domněnku ve prospěch přenesení těchto nároků na odměnu na filmového producenta, a je nutno - v případě kladné odpovědi - dodržet podmínky obsažené v ustanovení čl. 2 odst. 5 a 6 směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem ve spojení s článkem 4 této směrnice?

V případě, že bude na třetí otázku odpovězeno kladně:

Je zákonná úprava členského státu, podle které je hlavnímu režisérovi filmového nebo audiovizuálního díla nebo dalším, zákonodárcem členských států určeným autorům filmu přiznán sice nárok na polovinu zákonných nároků na odměnu, avšak od tohoto nároku se lze odchýlit a je proto možné se ho vzdát, v souladu s výše uvedenými ustanoveními práva Evropské unie, která se vztahují na oblast autorského práva a práv s ním souvisejících?

____________

1 - Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 346, s. 61; Zvl. vyd. 17/01, s. 120).

2 - Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (Úř. věst. L 248, s. 15; Zvl. vyd. 17/01, s. 134).

3 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění) (Úř. věst. L 372, s. 12).

4 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).