Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 6 април 2021 г. — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

(Дело C-213/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Ответник: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 10, буква з) от Директива 2014/24/ЕС1 , както и съображение 28 от тази директива национална правна уредба, която предвижда, че услугите за неотложен и спешен медицински транспорт могат да се възлагат с договор предимно само на доброволчески организации, при условие че са вписани най-малко от шест месеца в Единния национален регистър на третия сектор, участват в мрежа от сдружения и са акредитирани съгласно регионалните нормативни актове в сектора (когато такива съществуват) и при условие че това възлагане гарантира предоставянето на услугата в системата на действителен принос за постигането на обществена цел и преследването на целите за солидарност при условията на икономическа ефективност и целесъобразност и при спазване на принципите на прозрачност и забрана за дискриминация, без да се имат предвид, сред възможните кандидати за възлагане, другите организации с нестопанска цел, и по-специално социални кооперации като социалните предприятия с нестопанска цел?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).