Преюдициално запитване от Efeteio Athinon (Гърция), постъпило на 3 март 2021 г. — VP, CX, RG, TR и др./Elliniko Dimosio

(Дело C-133/21)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Efeteio Athinon (Апелативен съд, Атина, Гърция)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: VP, CX, RG, TR и др.

Ответник: Elliniko Dimosio

Преюдициални въпроси

Съвместима ли е с клауза 4 от Директива 1999/70/ЕО1 национална правна уредба като оспорваната, която налага неравно третиране по отношение на заплащането в ущърб на работниците на срочен трудов договор, по смисъла на клауза 1 от Директива 1999/70/ЕО, в сравнение с работник на постоянен трудов договор в сходно положение, като единственият разграничителен критерий е, че договорът им е квалифициран като срочен трудов договор от работодателя или от закона?

По-специално съвместима ли е с клауза 4 от Директива 1999/70/ЕО национална правна уредба, която оправдава неравното третиране по отношение на заплащането на работниците с това, че те били на срочни трудови договори, при положение че работата им покрива постоянни и трайни нужди на работодателя?

____________

1     Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).