Beroep ingesteld op 11 augustus 2006 - F / Commissie

(Zaak F-94/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: F (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J. Van Rossum, S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de directrice van DG ADMIN/C "sociale politiek, personeel Luxemburg, gezondheid, hygiëne" van 23 februari 2006 om verzoeker te pensioneren en hem krachtens artikel 78, tweede alinea, van het Statuut met terugwerkende kracht per 1 februari 2002 een invaliditeitspensioen toe te kennen;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een ex aequo et bono op 15 000 EUR vast te stellen bedrag;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker middelen aan die sterk overeenkomen met die welke zijn aangevoerd in de door hem aanhangig gemaakte zaak F-44/061.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 25.