Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Appeal Tribunal for Northern Ireland (Spojené království) dne 30. prosince 2020 – CG v. Department for Communities in Northern Ireland

(Věc C-709/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Appeal Tribunal (Severní Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: CG

Žalovaný: Department for Communities in Northern Ireland

Předběžné otázky

Je ustanovení čl. 9 odst. 3 písm. c) bodu i) The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [nařízení o všeobecném příspěvku (Severní Irsko) z roku 2016], vložené do tohoto nařízení na základě The Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [nařízení o sociálním zabezpečení (dávky vázané na příjem) (novelizace) (vystoupení z EU) (Severní Irsko) z roku 2019], které z nároku na dávky sociálního zabezpečení vylučuje občany EU s tuzemským právem pobytu (omezené povolení k setrvání) [v tomto případě „předběžný status usazené osoby“ podle Appendix EU of the UK Immigration Rules (dodatek EU k právním předpisům Spojeného království o přistěhovalectví)], protiprávně (přímo nebo nepřímo) diskriminační ve smyslu článku 18 Smlouvy o fungování Evropské unie a neslučitelné s povinnostmi Spojeného království vyplývajícími z European Communities Act 1972 (zákon o Evropských společenstvích z roku 1972)?

Pokud bude na otázku 1 odpovězeno kladně a bude rozhodnuto, že ustanovení čl. 9 odst. 3 písm. c) bodu i) nařízení o všeobecném příspěvku (Severní Irsko) z roku 2016 je nepřímo diskriminační, je ustanovení čl. 9 odst. 3 písm. c) bodu i) nařízení o všeobecném příspěvku (Severní Irsko) z roku 2016 odůvodněné na základě článku 18 Smlouvy o fungování Evropské unie a neslučitelné s povinnostmi Spojeného království vyplývajícími ze zákona o Evropských společenstvích z roku 1972?

____________