Αγωγή της 28ης Δεκεμβρίου 2012 – ΖΖ κατά ECDC

(Υπόθεση F-161/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: Β. Κόλιας, δικηγόρος)

Εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που ισχυρίζεται ότι υπέστη ο ενάγων λόγω της απολύσεώς του.

Αιτήματα του ενάγοντος

Ο ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να υποχρεώσει το εναγόμενο να του καταβάλει ποσό τουλάχιστον 118 500 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη·να καταδικάσει το ECDC στα δικαστικά έξοδα.