Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 22 decembrie 2020 – Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-695/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Fenix International Limited

Pârâtă: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Întrebarea preliminară

Articolul 9a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/20111 al Consiliului din 15 martie 2011, introdus prin articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 20132 , este lipsit de validitate ca urmare a faptului că depășește competența sau obligația de executare conferite Consiliului prin articolul 397 din Directiva 2006/112/CE3 a Consiliului din 28 noiembrie 2006, în măsura în care completează și/sau modifică articolul 28 din Directiva 2006/112/CE?

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2011, L 77, p. 1).

2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește locul prestării serviciilor (JO 2013, L 284, p. 1).

3 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).